Privacybeleid

Deze juridische tekst geeft details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze website https://etxarri.quimeras.cat, inclusief alle informatie die u ons via de site verstrekt wanneer u een boeking maakt.

Door ons de gegevens te verstrekken, informeren wij u dat onze diensten niet beschikbaar zijn voor personen voor wie de wetgeving het geven van toestemming verbiedt. Daarom garandeert u, wanneer u de formulieren naar ons stuurt, dat u voldoende capaciteit heeft om toestemming te geven.

Hieronder informeren wij u over het gegevensbeschermingsbeleid van: Camping Etxarri, S.L.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking.

Contactgegevens van de verantwoordelijke:

Camping Etxarri, S.L, con CIF: B-47785621 y domicilio en: Camino de Pollos 8, 47100 Tordesillas, Valladolid y teléfono: 948460537  Email: ifno@campingetxarri.com

Handelsregister VALLADOLID T 1546 , F 142, S 8, H VA 30154, I/A 1 (22.10.18)

Camping Etxarri, S.L, is verantwoordelijk voor uw gegevens. (Hierna wij of onze).

 1. Welke gegevens verzamelen we?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus elke informatie die een persoon kan identificeren. Dit omvat geen anonieme of percentagegegevens.

De persoonsgegevens die direct van de betrokkene kunnen worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en worden opgenomen in de respectievelijke verwerkingsactiviteiten, eigendom van Camping Etxarri, S.L.

Op onze website kunnen we bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken, waaronder:

 • Identiteitsgegevens: naam, achternaam en ID-kaart.
 • Persoonlijke kenmerkgegevens: geboortedatum.
 • Contactgegevens: e-mail, telefoon en adres.
 • Financiële gegevens: kaartgegevens.

We verzamelen geen gegevens over speciale categorieën van persoonsgegevens (gegevens die de etnische of raciale oorsprong, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap of informatie over gezondheid, genetische of biometrische gegevens onthullen).

Als u wettelijk verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken of volgens de contractvoorwaarden tussen ons en u, en u weigert deze te verstrekken, is het mogelijk dat wij het contract niet kunnen uitvoeren of de dienst niet kunnen leveren. U moet ons hiervan tijdig op de hoogte stellen.

 1. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

De middelen die we gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen zijn:

 • Via het formulier op onze website, via onze contact-e-mails, telefonisch of per post, wanneer:
  • U informatie opvraagt over onze diensten
  • De levering van onze diensten contracteert
  • Offertes aanvraagt
 • AVia technologie of geautomatiseerde interacties: op onze site kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparaat, browse-acties en gebruikerspatronen verzamelen. Deze gegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën. Raadpleeg onze cookiebeleid voor meer informatie.   
 • Via derden:
  • Google: analytische gegevens of zoekgegevens. Buiten de Europese Unie.
 1. Doel en legitimiteit voor het gebruik van uw gegevens.

De meest voorkomende gebruiken van uw persoonlijke gegevens zijn:

 • Voor het formaliseren van een contract tussen Camping Etxarri, S.L en u.
 • Wanneer u uw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • Wanneer het nodig is voor ons legitieme belang of dat van een derde partij.

De gebruiker kan op elk moment zijn gegeven toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@campingetxarri.com of door het gedeelte over het uitoefenen van rechten hieronder te raadplegen.

Hieronder voegen we een tabel toe waarin u kunt zien hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken en de legitimiteit voor hun gebruik, evenals welk type persoonlijke gegevens we zullen verwerken. We kunnen mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens verwerken om andere wettige redenen, dus als u daar meer details over nodig heeft, kunt u deze opvragen.

Formulier

Doel

Type gegevens

Legitimiteit voor uw behandeling

Boekingen

Het doel is het beheer van reserveringen

– Naam

– Achternamen

– E-mail

– Telefoon

– DNI/NIE/Paspoort

– Adres

– Kaartnummer

Toestemming van de belanghebbende (art. 6.1.a RGPD)

 

Behandeling die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling (art. 6.1.c RGPD)

 

Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is of voor het op verzoek van de belanghebbende toepassen van precontractuele maatregelen (art. 6.1b RGPD)

De verwerking is noodzakelijk voor de bevrediging van legitieme belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd (art. 6.1f RGPD)

 

Doel: Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze om een ​​andere reden moeten gebruiken, u hiervan vooraf op de hoogte stellen zodat u op de hoogte bent van de wettelijke reden voor de verwerking ervan en zolang het doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ze worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die kunnen voortvloeien uit dat doel en uit de verwerking van de gegevens. De bepalingen van de verschillende regelgeving met betrekking tot de conserveringsperiode zijn van toepassing, voor zover ze van toepassing zijn op deze behandeling.

 1. Minderjarigen.

Camping Etxarri, S.L geeft minderjarigen jonger dan 14 jaar geen toestemming om hun persoonlijke gegevens te verstrekken via de middelen die op deze website zijn ingeschakeld (het invullen van de webformulieren om diensten aan te vragen, contact op te nemen of door e-mails te verzenden). Daarom verklaren mensen die op deze manier persoonlijke gegevens verstrekken formeel dat ze ouder zijn dan 14 jaar, waardoor Camping Etxarri, S.L. vrijgesteld is van elke aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze vereiste.

Als uw kind onder de vastgestelde leeftijdsgrens persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan Camping Etxarri, S.L, neem dan contact met ons op om de uitoefening van uw toepasselijke rechten aan te vragen.

In die gevallen waarin de diensten aangeboden door Camping Etxarri, S.L bedoeld zijn voor minderjarigen jonger dan 14 jaar, zullen de middelen in staat worden gesteld om toestemming te verkrijgen van de ouders of wettelijke voogden van de minderjarige.

 1. Uitoefening van de Rechten op Gegevensbescherming:

Hoe oefent u deze rechten uit? Gebruikers kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij het statutaire adres van Camping Etxarri, S.L of het e-mailadres info@campingetxarri.com, waarbij in beide gevallen een fotokopie van hun identiteitsbewijs of een ander identificatiedocument moet worden bijgevoegd, om het uitoefenen van de volgende rechten aan te vragen:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens: u kunt aan Camping Etxarri, S.L vragen of zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
 • Verzoek tot rectificatie: als uw gegevens onjuist zijn, of het recht op vergetelheid uitoefenen met betrekking tot dezelfde.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking: in dit geval worden uw gegevens alleen door Camping Etxarri, S.L bewaard voor de uitoefening of verdediging van claims.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking: Camping Etxarri, S.L zal stoppen met het verwerken van de gegevens zoals u aangeeft, behalve als er legitieme redenen zijn of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims, waarbij ze moeten blijven worden verwerkt.
 • Gegevensportabiliteit: indien u wilt dat uw gegevens door een andere entiteit worden verwerkt, zal Camping Etxarri, S.L uw gegevens overdraagbaar maken naar de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke..

U kunt de modellen gebruiken die door de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming ter beschikking zijn gesteld om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen: Hier

Klacht indienen bij de AEPD: Als u van mening bent dat er een probleem is met hoe Camping Etxarri, S.L uw gegevens verwerkt, kunt u uw klachten richten tot de desbetreffende toezichthoudende autoriteit, die in Spanje de bevoegde autoriteit is: Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming:

We zullen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of een van de eerder genoemde rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden onthuld aan personen die er geen recht op hebben.

We zullen alle verzoeken binnen de wettelijke termijn van een maand afhandelen. Het kan echter langer duren als uw verzoek bijzonder complex is. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 1. Datacommunicatie: dienstverlening.

Het is mogelijk dat wij bij de uitvoering van ons werk de hulp nodig hebben van derden, die de gegevens alleen verwerken om de gecontracteerde dienst te leveren, en met wie wij de bijbehorende maatregelen hebben getroffen om hun rechten te waarborgen:

 • Dienstverleners die diensten op het gebied van informatietechnologie en systeembeheer leveren.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, auditors en verzekeraars, die adviesdiensten op het gebied van bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouding leveren

Alle gegevensverwerkers aan wie wij uw gegevens doorgeven, zullen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze verwerken in overeenstemming met de RGPD.

Wij staan ​​deze verwerkers alleen toe uw gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. U kunt echter, met inachtneming van de transparantie, bij ons een lijst opvragen van wie deze bedrijven zijn die ons diensten verlenen, dit kunt u doen per e-mail: info@campingetxarri.com

 1. Dataveiligheid.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op een ongeoorloofde manier worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, opdrachtnemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonlijke gegevens aan te pakken en zullen u en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen in het geval dat er een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, zoals geregeld in de RGPD in artikelen 33 en 34.