juridische waarschuwing

 1. Wettelijke informatie en aanvaarding

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de identificatiegegevens van het bedrijf hieronder vermeld. Dit internetportaal wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers door het bedrijf, waarvan de identificatiegegevens als volgt zijn:

DBedrijfsnaam:

Hospium10, S.L   (hierna Camping Etxarri genoemd)

C.I.F.:

B-47785621

Geregistreerd kantoor:

Camino de Pollos 8, 47100 Tordesillas (Valladolid)

Telefoon:

951204313

E-mail:

info@campingetxarri.com

Registratiegegevens::

Handelsregister van VALLADOLID T 1546 , F 142, S 8, H VA 30154, I/A 1 (22.10.18)

 

EIn deze wettelijke kennisgeving worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van deze website, hierna “de website” genoemd. Het gebruik van de website impliceert de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden in de versie gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website bezoekt, onverminderd de bijzondere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op sommige specifieke diensten van de website.                                                      

De toegang tot de website is gratis, met uitzondering van de verbindingskosten via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang daartoe is beperkt.

Het gebruik van de Portal verleent de voorwaarde van Portal gebruiker (hierna, de “Gebruiker”) en impliceert aanvaarding van alle voorwaarden die in deze juridische verklaring. De levering van de Portal dienst is beperkt tot de tijd waarop de gebruiker is aangesloten op de Portal of een van de diensten die via het. Daarom moet de gebruiker deze juridische verklaring zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is om de Portal te gebruiken, aangezien de Portal en de gebruiksvoorwaarden die in deze juridische verklaring zijn opgenomen, wijzigingen kunnen ondergaan.

Sommige diensten van het portaal die toegankelijk zijn voor internetgebruikers of exclusief zijn voor klanten van Camping Etxarri S.L. kunnen onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, voorschriften en instructies die, indien van toepassing, deze juridische kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de gebruiker moeten worden aanvaard voordat de desbetreffende dienst wordt verleend.

 1. Intellectueel en industrieel eigendom

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Camping Etxarri, S.L. is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website en van de elementen die deze bevat. Daarom is de reproductie, verspreiding, openbare mededeling en transformatie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, in welk medium en met welk technisch middel dan ook, uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van de Algemene Voorwaarden.

De handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van Camping Etxarri, S.L., hetzij door industrieel of intellectueel eigendom, zonder dat de toegang tot het portaal enig recht verleent op voornoemde handelsmerken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens.

Alle producten en diensten op deze pagina’s die NIET het eigendom zijn van Camping Etxarri, S.L. zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden als zodanig erkend door ons bedrijf. Ze verschijnen alleen op de website van Camping Etxarri, S.L. voor promotie- en informatiedoeleinden. Deze eigenaren kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de informatie die hen toebehoort.

 1. Gebruiksvoorwaarden van het portaa

3.1 Algemeen

De gebruiker verbindt zich ertoe het portaal correct te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze wettelijke kennisgeving. De gebruiker is jegens Camping Etxarri, S.L. of jegens derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het niet nakomen van deze verplichting.

Het is uitdrukkelijk verboden het portaal te gebruiken voor doeleinden die schadelijk zijn voor het eigendom of de belangen van Camping Etxarri, S.L. of derden of die op een andere manier de netwerken, servers en andere computerapparatuur (hardware) of producten en computertoepassingen (software) van Camping Etxarri, S.L. of derden overbelasten, beschadigen of onbruikbaar maken.

3.2 Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de Wet en deze Wettelijke Notitie, evenals met alle andere voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing kunnen zijn in overeenstemming met de bepalingen van clausule 1.

Bij wijze van voorbeeld dient de Gebruiker zich, in overeenstemming met de geldende wetgeving, te onthouden van:

 • De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen, publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, behalve in gevallen die door de wet zijn toegestaan ​​of waar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door Camping Etxarri, S.L of door degene die eigenaar is van de exploitatierechten, indien van toepassing.
 • Reproduceer of kopieer voor privégebruik de inhoud die kan worden beschouwd als software of database in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom, evenals de openbare communicatie of het beschikbaar stellen aan derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs reproductie door de gebruiker of een derde partij impliceren.
 • Extraheer en/of hergebruik alle of een substantieel deel van de inhoud waaruit het portaal bestaat, evenals de databases die Camping Etxarri, S.L ter beschikking stelt aan gebruikers.

3.3 Introductie van links naar het portaal

De internetgebruiker die links van zijn eigen webpagina’s naar het portaal wil introduceren, moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden zonder deze te negeren en de verantwoordelijkheden te vermijden die voortvloeien uit de wet:

 • De link linkt alleen naar de startpagina of hoofdpagina van het portaal, maar kan deze op geen enkele manier reproduceren (onlinelinks, kopie van de teksten, afbeeldingen, enz.).
 • Het is in ieder geval verboden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving die op elk moment van kracht is, om frames of frames van welk type dan ook te plaatsen die de Portal omringen of de visualisatie van de Inhoud mogelijk te maken via andere internetadressen dan die van de Portal en, in ieder geval wanneer ze samen met inhoud buiten de Portal worden bekeken op een manier die: (I) bij gebruikers fouten, verwarring of bedrog veroorzaakt of kan veroorzaken met betrekking tot de ware oorsprong van de dienst of Inhoud; (II) een daad van oneerlijke vergelijking of imitatie inhoudt; (III) dient om te profiteren van de reputatie van het merk en het prestige van Camping Etxarri, S.L of (IV) is op enige andere manier verboden door de huidige wetgeving.
 • Er zal geen enkele vorm van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring worden afgelegd vanaf de pagina die de link introduceert over Camping Etxarri, S.L, zijn partners, werknemers, klanten of over de kwaliteit van de diensten die het levert.
 • In geen geval zal op de pagina waarop de link zich bevindt worden vermeld dat Camping Etxarri, S.L toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de link of dat zij op andere wijze de diensten van de afzender sponsort, samenwerkt, verifieert of er toezicht op houdt.
 • Het gebruik van enig woord, grafisch of gemengd handelsmerk of enig ander onderscheidend teken van Camping Etxarri, S.L is verboden op de pagina van de afzender, behalve in gevallen toegestaan ​​door de wet of uitdrukkelijk toegestaan ​​door Camping Etxarri, S.L en wanneer toegestaan, in deze gevallen, een directe verbinding maken met de Portal op de manier die in dit artikel is vastgelegd.
 • De pagina die de link tot stand brengt, moet trouw aan de wet voldoen en mag in geen geval de eigen inhoud of die van derden bevatten of linken die: (I) illegaal, schadelijk of in strijd is met de goede zeden en goede gebruiken (pornografisch, gewelddadig , racisten, enz.); (II) bij de Gebruiker de valse opvatting teweegbrengen of kunnen veroorzaken dat Camping Etxarri, S.L de ideeën, verklaringen of uitingen, legaal of illegaal, van de afzender onderschrijft, onderschrijft, aanhangt of op enigerlei wijze ondersteunt; (III) ongepast of niet relevant zijn voor de activiteit van Camping Etxarri, S.L gezien de locatie, inhoud en thema van de website van de afzender.
 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Van de informatie

Camping Etxarri, S.L is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de informatie die op de portal wordt verstrekt, of voor schade veroorzaakt aan de gebruiker of derden als gevolg van acties die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie verkregen op de portal.

4.2 Kwaliteit van de dienstverlening

Toegang tot de Portal impliceert niet de verplichting van Camping Etxarri, S.L om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.

De Gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passende hulpmiddelen voor het opsporen en desinfecteren van schadelijke computerprogramma’s.

Camping Etxarri, S.L is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan de computerapparatuur van gebruikers of derden tijdens het verlenen van de portaaldienst.

4.3 Beschikbaarheid van diensten

Toegang tot het Portaal vereist diensten en leveringen van derden, inclusief transport via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet overeenkomt met Camping Etxarri, S.L. Bijgevolg kunnen de diensten die via het Portaal worden aangeboden, worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk worden, voorafgaand aan of gelijktijdig met de levering van de Portal-dienst.

Camping Etxarri, S.L is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de Gebruiker die voortvloeit uit storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de Portal-service veroorzaken tijdens de levering ervan of met een eerder karakter.

4.4 Van de inhoud en diensten die via de Portal zijn gelinkt

De Portal-toegangsdienst omvat technische koppelingsapparaten, directory’s en zelfs zoekhulpmiddelen waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot andere internetpagina’s en portalen (hierna ‘Gelinkte Sites’ genoemd). In deze gevallen treedt Camping Etxarri, S.L op als aanbieder van bemiddelingsdiensten in overeenstemming met artikel 17 van Wet 34/2002 van 12 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten aangeboden op de Gelinkte Sites, voor zover zij daadwerkelijk op de hoogte is van de onwettigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd.

In het geval dat de Gebruiker van mening is dat er een Gelinkte Site is met illegale of ongepaste inhoud, kan hij Camping Etxarri, S.L. hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met de procedure en gevolgen vastgelegd in artikel 6, zonder dat deze mededeling in ieder geval de verplichting met zich meebrengt om de website te verwijderen. bijbehorende koppeling.

In geen geval mag het bestaan ​​van Gelinkte Sites het bestaan ​​veronderstellen van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaren daarvan, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van Camping Etxarri, S.L met de verklaringen, inhoud of geleverde diensten.

Camping Etxarri, S.L kent de inhoud en diensten van de gelinkte sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door de illegaliteit, kwaliteit, verouderdheid, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheid van de inhoud en/of diensten van de gelinkte sites of voor elke andere schade die niet rechtstreeks aan Camping Etxarri, S.L.

 1. Gegevensbescherming.

U kunt ons gegevensbeschermingsbeleid raadplegen om te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

 1. Communicatie van activiteiten van illegale en ongepaste aard

In het geval dat de gebruiker of een andere internetgebruiker zich ervan bewust wordt dat de gelinkte sites verwijzen naar pagina’s waarvan de inhoud of diensten illegaal, schadelijk, vernederend, gewelddadig of in strijd met de goede zeden zijn, kunnen zij contact opnemen met Camping Etxarri, S.L en daarbij de volgende uitersten vermelden:

 1. Persoonsgegevens van de communicator: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. Beschrijving van de feiten die de illegale of ongepaste aard van de Gelinkte Site onthullen;
 3. In geval van schending van rechten, zoals intellectuele en industriële eigendom, de persoonsgegevens van de eigenaar van het geschonden recht wanneer deze een ander persoon is dan de communicator.
 4. Op dezelfde manier moet u de titel opgeven die de legitimiteit van de eigenaar van de rechten erkent en, indien van toepassing, die van vertegenwoordiging om namens de eigenaar op te treden wanneer hij een andere persoon is dan de communicator;
 5. Een uitdrukkelijke verklaring dat de informatie in de claim juist is.

De ontvangst door Camping Etxarri, S.L van de communicatie voorzien in deze clausule impliceert, volgens de bepalingen van de LSSI, geen effectieve kennis van de activiteiten en/of inhoud aangegeven door de communicator.

Op dezelfde manier moet u de titel opgeven die de legitimiteit van de eigenaar van de rechten erkent en, indien van toepassing, die van vertegenwoordiging om namens de eigenaar op te treden wanneer deze een andere persoon is dan de communicerende partij.

 1. Meldingen

Alle door de partijen gedane kennisgevingen en mededelingen zijn geldig volgens de door de wet toegestane middelen. De acties die verband houden met dit Portaal worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd als ze via het Portaal zelf worden uitgevoerd.

 1. Wijzigingen

Camping Etxarri, S.L behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen die zij passend acht aan haar website, en kan zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden, en de manier waarop deze worden gepresenteerd, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Anderzijds kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie.

 1. Sociale netwerken

Camping Etxarri, S.L is aanwezig op verschillende sociale netwerken en platforms. Daarom moet er bij toegang tot een van deze of andere netwerken rekening mee worden gehouden dat de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die zijn die elk platform heeft opgesteld, waarin Camping Etxarri, S.L komt niet tussenbeide.

 1. Wetgeving

Deze juridische kennisgeving wordt in elk van zijn uitersten beheerst door de Spaanse wet, zolang de toepasselijke wet afstand doet van de gevestigde wettelijke jurisdictie. De rechtbanken van Tarragona worden aangewezen als de jurisdictie om mogelijke geschillen op te lossen, waarbij de gebruiker uitdrukkelijk afstand doet van de vastgestelde juridische jurisdictie. naar enig ander rechtsgebied dat van toepassing kan zijn.

Onlinegeschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: De Europese Commissie biedt een onlinegeschillenbeslechtingsplatform aan, dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .