Política de privacitat

Aquest text legal li dona detalls de com recopilem i processem les seves dades personals a través de l’ús del nostre lloc web https://etxarri.quimeras.cat, incloent-hi qualsevol informació que pugui proporcionar-nos a través del lloc quan realitza una reserva.

En proporcionar-nos les dades, l’informem que els nostres serveis no són possibles per a aquelles persones que la normativa els impedeix prestar consentiment, per la qual cosa quan ens remet els formularis ens garanteix que té la capacitat suficient per a atorgar consentiment.

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades de: Camping Etxarri, S.L

 1. Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable:

Camping Etxarri, S.L, amb CIF: B-47785621 i domicili en: Camino de Pollos 8, 47100 Tordesillas, Valladolid i telèfon: 948460537  Email: info@campingetxarri.com

Registre Mercantil de VALLADOLID T 1546 , F 142, S 8, H VA 30154, I/A 1 (22.10.18)

Camping Etxarri, S.L, és el responsable de les seves dades. (D’ara endavant nosaltres o nostre).

 1. Quines dades recopil·lem?

El Reglament General de Protecció de Dades, defineix les dades personals com tota informació sobre una persona física identificada o identificable, és a dir qualsevol informació capaç d’identificar a una persona. Això no inclouria les dades anònimes, ni percentuals.

Les dades de caràcter personal que es poguessin recaptar directament de l’interessat, seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a les corresponents activitats del tractament, titularitat de Camping Etxarri, S.L.

En la nostra Web podem processar uns certs tipus de dades personals, que podran incloure:

 • Dades d’identitat: nom, cognoms i dni.
 • Dades de característiques personals: data de naixement.
 • Dades de contacte: email, telèfon i adreça.
 • Dades econòmiques: dades de targeta.

No recopilem cap dada relativa a categories especials de dades personals (aquells que revelin el seu origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical i informació sobre la seva salut, dades genètiques o biomètriques).

En cas que se li sol·liciti recopilar dades personals per llei o segons els termes de contractació entre nosaltres i es negui a facilitar-nos-els, és possible que no puguem realitzar aquest contracte o prestar el servei, havent de comunicar-nos-el amb antelació.
 1. Com recopil·lem les seves dades personals?

Els mitjans que utilitzem per a recopil·lar dades personals són: 

 • A través del formulari de la nostra pàgina web, a través dels nostres email de contacte, per telèfon o correu postal, quan:
  • Solicita informació dels nostres serveis
  • Contracta la prestació dels nostres serveis
  • Solicita pressupostos
 • A través de la tecnología o interaccions automatitzades: en el nostre lloc podem recopilar automàticament dades tècniques sobre el seu equip, accions de navegació i patrons d’ús. Aquestes dades són recopilades a través de cookies o tecnologies similars. Si vol ampliar la informació, pot consultar la nostra política de cookies aquí.   
 • A través de tercers:
  • Google: dades analítiques o dades de cerca. Fora de la Unió Europea.
 1. Fnalitat i legitimitat per a l’ús de les seves dades 

Els usos més comuns de les seves dades personals són:

 • Per a la formalització d’un contracte entre Camping Etxarri, S.L i vostè.
 • Quan presti el seu consentiment en el tractament de les seves dades.
 • Quan els necessitem per a donar compliment a una obligació legal o reguladora.
 • Quan sigui necessari per al nostre interès legítim o d’un tercer.

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat en qualsevol moment enviant un correu a info@campingetxarri.com o consultant l’apartat d’exercici de drets més endavant.

A continuació adjuntem una taula en la qual poden consultar les formes en les quals utilitzarem les seves dades personals i la legitimitat per al seu ús, a més de saber quin tipus de dades personals tractarem. Podem processar alguna dada personal per algun motiu legal addicional, per la qual cosa si necessita detalls sobre aquest tema pot enviar un correu electrònic a info@campingetxarri.com
 
Formulari

Finalitat

Tipues de dades

Legitimitat per al tractament

Reserves

La finalidad és la gestió de reserves

–          Nom

–          Cognoms

–          Email

–          Telèfon

–          DNI/NIE/Passaport

–          Direcció

–          Número de targeta

Consentiment de l’interessat (art. 6.1.a RGPD)

Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD)

Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals (art. 6.1b RGPD)

Tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (art. 6.1f RGPD)

 

Finalitat: només utilitzarem les seves dades per als fins per als quals els recopilem, tret que considerem raonablement que hem d’usar-ho per a un altre motiu, notificant-l’hi prèviament perquè estigui informat del motiu legal del seu processament i sempre que la fi sigui compatible amb el propòsit original.
 
 1. Durant quant temps conservarem les seves dades?
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en les diferents normatives respecte al termini de conservació, en el que resulti d’aplicació al present tractament.
 
 1. Menors d’edat

Camping Etxarri, S.L no autoritza els/les menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals a través dels mitjans habilitats en aquest lloc web (emplenament dels formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant l’enviament de correus electrònics). Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys quedant Camping Etxarri, S.L eximit de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Si el seu fill/a d’edat menor al límit d’edat establert, ha proporcionat informació personal a Camping Etxarri, S.L, posi’s en contacte per a poder sol·licitar l’exercici dels seus drets aplicables.

En aquells casos en els quals els serveis oferts per Camping Etxarri, S.L estiguin destinats a menors de 14 anys s’habilitaran els mitjans per a recaptar l’autorització dels pares o tutors legals del/de la menor.

 1. Exercici dels Drets de Protecció de Dades:

Com exercir aquests drets? Els usuaris podran dirigir una comunicació al domicili social de Camping Etxarri, S.L o adreça de correu electrònic info@campingetxarri.com, incloent en tots dos casos fotocopia de la seva D.N.I o un altre document d’identificació similar, per a sol·licitar l’exercici dels següents drets:

 • Accés a les seves dades personals: podrà preguntar a Camping Etxarri, S.L si està utilitzant les seves dades personals
 • A solicitar la seva  rectificació, si no fossin correctes, o a exercir el  dret a l’oblit respecte a les mateixes. 
 • A solicitar la limitació del tractament, en aquest cas, només serán conservades pel Camping Etxarri, S.L per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • A oposar-se al seu tractament: Camping Etxarri, S.L deixarà tractar les dades de la forma que el client ens indiqui, tret que per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, aquests hagin de continuar tractant-se.
 • A la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, Camping Etxarri, S.L, li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Podrà utilitzar els models posats a la seva disposició per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a exercir els seus anteriors drets: Aquí 

Reclamar davant l’AEPD: si considera que hi ha un problema amb la forma en què Camping Etxarri, S.L està tractant les seves dades, podrà dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de control corresponent, sent a Espanya, la competent per a això: Agencia Española de Protección de Datos.

Li sol·licitarem informació específica per a ajudar-nos a confirmar la seva identitat i garantir el seu dret a accedir a les seves dades personals (o exercir qualsevol altre dels drets esmentats anteriorment). Això és una mesura de seguretat per a garantir que les dades personals no es revelin a cap persona que no tingui dret a rebre’ls.

Totes les sol·licituds les solucionarem en el termini legal indicat d’un mes. No obstant això, pot portar-nos més d’un mes si la seva sol·licitud és particularment complexa. En aquest cas, li notificarem i li mantindrem actualitzat.
 1. Comunicació de dades: prestació de serveis.

És possible que, en l’acompliment del nostre treball, necessitem de l’ajuda de tercers, que només tractessin les dades per a prestar el servei contractat, i amb els quals disposem de les corresponents mesures per a garantir els seus drets:

 • Proveïdors de serveis que brinden serveis d’administració de sistemes i tecnologia de la informació.
 • Assessors professionals que inclouen advocats, auditors i asseguradors que brinden serveis de consultoria bancaris, legals, d’assegurances i de comptabilitat

Tots els encarregats de tractament als qui transferim les seves dades respectaran la seguretat de les seves dades personals i els tractaran d’acord amb el RGPD.

Només permetem que aquests encarregats tractin les seves dades per a fins determinats i de conformitat amb les nostres instruccions. No obstant això pot sol·licitar-nos, en compliment de la transparència un llistat dels qui són aquestes empreses que ens presten serveis, pot fer-ho a l’email: info@campingetxarri.com
 
 1. Seguretat de les Dades. 

Hem implementat les mesures de seguretat adequades per a evitar que les seves dades personals es perdin accidentalment, s’usin o accedeixin de forma no autoritzada, es modifiquin o divulguin. A més, limitem l’accés a les seves dades personals a aquells empleats, agents contractistes i altres tercers que tinguin una necessitat comercial de conèixer aquestes dades. Només processaran les seves dades personals segons les nostres instruccions i estaran subjectes a un deure de confidencialitat.

Hem implementat procediments per a tractar qualsevol sospita de violació de les seves dades personals i li ho notificarem a vostè i a l’Autoritat de Control en cas que ocorregués, tal com queda regulat en el RGPD en els seus articles 33 i 34, una bretxa de seguretat.